Zebranie Walne 2022

Zebranie Walne Wyborcze 2022

W minioną sobotę 5 Marca odbyło się trzecie zebranie walne Stowarzyszenia Hackerspace Pomorze. Było to spotkanie sprawozdawcze, oraz wyborcze po kadencji 2020-2022, w trakcie którego wybraliśmy nowy skład zarządu oraz komisji rewizyjnej.

W głosowaniach wzięło udział 23 członków społeczności, co stanowiło kworum. Zebranie Walne przyjęło bez uwag sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz udzieliło absolutorium zarządowi.

Nowy skład zarządu na kadencję 2022-2024 to:

Skład komisji rewizyjnej to:

W trakcie zebrania została również uchwalona poprawka do Rozdział II. statutu - “Cele i sposoby ich realizacji” § 9a o następującej treści:

Wszelkie utwory powstałe w wyniku działalności statutowej Stowarzyszenia lub na potrzeby realizowania działalności statutowej Stowarzyszenia muszą zostać udostępnione na wolnej licencji (free license), znajdującej się na liście utrzymywanej przez Free Software Foundation pod adresemhttps://www.gnu.org/licenses/license-list.html``

Jest to ukłon w kierunku ruchu wolnego oprogramowania oraz wynik wewnętrznych dyskusji po naszym spotkaniu z Richardem Stallmanem.

Został również poparty apel o następującej treści:

Walne zebranie apeluje do Członków Stowarzyszenia aby kandydatury do Władz Stowarzyszenia i zmiany w Statucie Stowarzyszenia były zgłaszane przynajmniej tydzień przed Walnym, wraz z ich uzasadnieniem.

Pełen zapis zebrania walnego, sprawozdanie finansowe oraz wyniki głosowań są dostępne dla członków stowarzyszenia na Forum.